Ordenens formål er at tilstræbe sine medlemmers og derved menneskeslægtens forbedring ved at undervise i den ædle kunst at udøve dyden og at kue lasten.

Sådan lyder det i Ordenens akter. Hvad det nøjagtigt indebærer for dig, afhænger af, hvem du er. I Ordenen finder du ældgamle, men samtidig moderne og gennemprøvede metoder, der hjælper dig med at blive en bedre udgave af dig selv.

Hjertet og sindet

Ordenen er stolt af sin rige kulturhistorie, herunder af de smukke bygninger og antikviteter, der danner en stemningsfuld ramme om det rituelle arbejde i logerne. Hovedsigtet med frimureriet har dog altid været at påvirke det, der ligger gemt i menneskets inderste kerne – i hjertet og sindet.

At finde meningen med livet kræver en personlig indsats, der ikke kan overvurderes. Det er en alvorlig opgave, og derfor er et medlemskab af Ordenen en livslang forpligtelse. Når du lader dig optage i Ordenen, indgår du en livslang forpligtelse med dig selv og dine omgivelser, hvor du lover at efterleve de fire frimurerdyder: tavshed, forsigtighed, mådehold og barmhjertighed.

Baggrunden for dette personlige arbejde med dyderne finder vi som nævnt i oplysningstiden, hvor toneangivende filosoffer og videnskabsmænd begyndte at beskrive mennesket som et fornuftsvæsen med en evne til at tænke selv og dermed forme sit liv. Mennesket har desuden en samvittighed, der vejleder det i etisk-moralske spørgsmål. Det har følelser og forstand, der gør det i stand til at være empatisk, udvise selvkontrol og reflektere over egen og andres eksistens. Derfor blev disse egenskaber eller dyder fremhævet som gode og efterstræbelsesværdige.

I det 18. århundrede opstod der samtidig nye tanker om menneskets åndelighed, herunder om dets gudsforhold. Mange i datiden ønskede en personlig gudsrelation og krævede retten til selv at tolke Bibelens ord frigjort fra kirkens officielle udlægninger. Udtrykket "at udøve dyden og at kue lasten" stammer fra 1700-tallet og betyder for Ordenen, at den ser det som sin opgave at hjælpe os brødre med dels at blive klogere på os selv og vores liv, dels at efterleve dyderne. Det har aldrig været Ordenens opgave at måle dyderne eller fælde dom over os, men snarere at hjælpe os med at fremelske dyderne i os selv.

Målet med Ordenens virksomhed er kort sagt at understøtte os frimurerbrødre i at mestre livet og tage ansvar for os selv og vores medmennesker.

Læs videre