Ordenen hviler på et kristent fundament, hvor næstekærligheden og alle menneskers ligeværd er i højsædet. Barmhjertigheden, der udspringer af næstekærlighedsbuddet, får et konkret udtryk igennem Ordenens velgørende arbejde.

Barmhjertighed

Barmhjertighed og hjælp til nødlidende har altid været en mærkesag for Ordenen. Måden denne barmhjertighed er kommet til udtryk på, har dog ændret karakter i tidens løb. I gamle dage havde frimurerbrødre personlig kontakt til fattige og trængte familier og enkeltpersoner, som de understøttede direkte. I dag donorer Den Danske Frimurerorden primært penge til specialiserede hjælpeorganisationer, der udfører et almennyttigt eller velgørende arbejde. De ved, hvordan midlerne bedst udnyttes til gavn for modtagerne. I de senere år har især danske hospicer, socialt udsatte samt voldsramte kvinder og børn haft Ordenens opmærksomhed.

Under logearbejdet indsamles der midler blandt os frimurerbrødre. Vi giver, hvad vi mener at kunne undvære. Pengene bruges til velgørende formål, men Ordenen anvender også fondsmidler og afkast på værdipapirer til donationsformål.

De største beløb uddeles af Velfærdsdirektoriet fra Ordenens hovedsæde i København, men mange loger rundtomkring i landet donerer også betydelige midler til almennyttige, velgørende og kulturelle formål i lokalsamfundene. Ordenen udøver desuden barmhjertighed inden for egne rækker, når en broder eller hans familie står i en vanskelig livssituation.

At udvise næstekærlighed og udøve barmhjertighed er en grundlæggende pligt for alle mennesker, men for os frimurerbrødre er det hjerteblod. For næstekærlighed og barmhjertighed er en del af den frimureriske DNA.

Ordenen går langt for at hjælpe mennesker i nød, men der ydes ikke tilskud til drift og vedligehold på områder, hvor velfærdssamfundets sikkerhedsnet forventes at fungere. Ordenens velgørenhed sigter på at hjælpe der, hvor behovet er størst, og hvor offentlige bevillinger ikke rækker.

Læs mere

Frimurerprisen 2024

Fredensborg Slotskirkes Pigekor har gennem årene markeret sig som et af landets førende og mest ambitiøse pigekor. Dette blev anerkendt, da Ordens Stormester Walther Schwartz motiverede tildelingen af Frimurerprisen 2024 på 100.000 kr. til koret.

Læs videre